Head office(Shirakawa Factory)
1-2 Shinnatunashi, Shirakawa-shi, Fukushima 961-0024, JAPAN
Tokyo office
6-24-14 Umeda, Adachi-ku, Tokyo 123-0851, JAPAN
TEL +81-3-3880-0455

Shirakawa Factory

  Shirakawa factory

Clean Rooms

 

1.Head office

  • Class10K  108 Sqm
  • Class1K    64 Sqm 
Head office   Class 10K
   
Head office   Class 1K
   

  

2.Shirakawa factory

  • Class 1K  103 Sqm